طبق بر شمارۀ جلد ورق زدن > جلد بیستم
کتاب وقف
باب هبه وبخشش
کتاب وصیتها
کتاب فرائض
کتاب آزاد کردن
کتاب نکاح