طبق بر شمارۀ جلد ورق زدن > جلد ششم > وجوب عبادت خدا وتقوای او
پرسش هاى وپاسخهاى مربوط به سخنرانی