طبق بر شمارۀ جلد ورق زدن > جلد ششم > واجب مسلمانان در قبال دین ودنیای آنها
پرسش هاي مهم وپاسخ بر آنها پس از سخنرانی