طبق بر شمارۀ جلد ورق زدن > جلد ششم > سخنرانی مهم به سبب اشغال حاکم عراق به کویت
سؤالها وجوابهاى بعد از سخنرانی