طبق بر شمارۀ جلد ورق زدن > جلد هشتم > پرسشهاى وپاسخهاى مربوط به سحر وفال بينى، وستاره شناسی يا تنجيم وغیر آن
فالگیران چه کسانی هستند
مراد از رقم در حديث مگر رقمی در لباس باشد چیست؟
آیا كس زير اراده خداوند است یا به اختیار خود
حکم سیگار کشیدن وچلم يا تنباكو (قلیون)
بهترین دانشها برای پاك ساختن نفسها در دنیا وآخرت