طبق بر شمارۀ جلد ورق زدن > جلد هشتم > پرسشهای که برای جناب شیخ عبد العزيز بن باز بعد از تبصرۀ او در سمینار جادو وانواع آن طرح شد
آیا هاروت وماروت دو فرشته يا دو كس هستند
پرسشهای که برای جناب شیخ عبد العزيز بن باز بعد از تبصرۀ او در سمینار جادو وانواع آن طرح شد
آيا پيامبر خدا (صلى الله عليه وسلم) سحر شده است؟