طبق بر شمارۀ جلد ورق زدن > جلد هشتم > دیدار مجله اصلاح با جناب شیخ عبد العزیز بن باز
وظیفه اى واعظان در مقابل رسانه های بین المللی در مورد نسبت دادن آنها به افراط وتروریسم وبنیادگرایی
کسيكه می گوید: البته گروه های اسلامی که از تیم هايى است که پیامبر صلی الله علیه وسلم به اعتزال آن امر کرد آیا درک او نا درسا است؟