طبق بر شمارۀ جلد ورق زدن > جلد هشتم > گفتگوی که سردبیر روزنامه مسلمانان با جناب شان در باره آشتی با یهود انجام داده بود
آشتى با يهود يا بغير يهود از كافران به دوستى ويا موالات آنان ملزم نيست