طبق بر شمارۀ جلد ورق زدن > جلد هشتم > شیخ بزرگوار در مصاحبه ویژه با مجلۀ (الحرس الوطنی) در مورد بنيادگرایی ذمی نیست
وظیفه نصیحت کردن
تندروی وافراط گرايى را چگونه معالجه کنیم
خشونت دعوت را متضرر ميسازد
دعوت کردن بسوی خداوند فرض کفایی است
تجاوز كردن بر زائران كشورهاى اسلامى