طبق بر شمارۀ جلد ورق زدن > جلد هشتم > داروی شفا بخش برای مشکلات ترس
روشن ساختن برخی از آیات کریمه