طبق بر شمارۀ جلد ورق زدن > جلد هشتم
نصیحت واجب برای حاکم ساختن شریعت مقدس خدا
طعنه ها در عقيده ووسایل سالم ماندن از آن
عقیدۀ که من با آن به خداوند باور دارم
راهنمایی های برای امامان وواعظان، وكسانیكه كار محتسبى دارند
جادو وانواع آن
پرسشهاى وپاسخهاى مربوط به سحر وفال بينى، وستاره شناسی يا تنجيم وغیر آن
اظهار نظر در مورد دیدگاهای دانشمندان كه شركت نموده اند در همایش ساحران وشعبده بازها
پرسشهای که برای جناب شیخ عبد العزيز بن باز بعد از تبصرۀ او در سمینار جادو وانواع آن طرح شد
فوايد مهم مرتبط به عقيده
پرسشها وپاسخها بر آنچه که گذشته
حکم رفتن نزد کاهنان وفال بینان
حكم رفتن به نزد جادوگران وکاهنان به هدف درمانى
دیدار مجله اصلاح با جناب شیخ عبد العزیز بن باز
توضیح دادن کفر وگمراه بودن کسیکه گمان کرد روا است بیرون شدن از دین محمد صلی الله علیه وسلم
گفتگوی که سردبیر روزنامه مسلمانان با جناب شان در باره آشتی با یهود انجام داده بود
شیخ بزرگوار در مصاحبه ویژه با مجلۀ (الحرس الوطنی) در مورد بنيادگرایی ذمی نیست
در باره ای مشروعیت تظاهرت
پاسخ به پرسشی در مورد کودکان، زنانى كه مورد تجاوز قرار گرفتند
پاسخ به پرسش هايى که توسط برخی از فرزندان دانشجويان به شيخ مطرح شد
داروی شفا بخش برای مشکلات ترس
12 3 4 بعد